Študentski dom Ljubljana | Postopek za študente, ki podaljšujejo pravico bivanja

Postopek za študente, ki podaljšujejo pravico bivanja

Nahajate se tukaj

 

 1. Prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 10. 7. 2012 dalje. Rok za oddajo prošnje je 20. avgust 2012. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:
  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prošnjo v eVŠ odda do 20. avgusta 2012. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 20. avgusta 2012 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču – oddani obrazec mora biti identičen zadnjemu oddanemu obrazcu v eVŠ, sicer se vloga šteje za nepopolno
 2. Kaj je treba prošnji priložiti, je določeno v razpisu.
 3. Študentje morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
  1. so državljani Republike Slovenije,
  2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  6. niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,

 • če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
 • če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Pogoje natančneje določa Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov.

 1. Študent lahko podaljšuje pravico bivanja praviloma za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Izjemoma se pravica bivanja lahko podaljša še do 12 mesecev, če so za to izpolnjeni pogoji iz 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.
 2. Študentu, ki izpolnjuje pogoje za podaljšanje bivanja, Pisarna za študentske domove pošlje odločbo o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje bivanja.
 3. Študentu, ki ne izpolnjuje pogoje za podaljšanje bivanja, Pisarna za študentske domove pošlje negativno odločbo, na katero se študent lahko pritoži. Če se študent ne pritoži ali če pristojni organ pritožbo zavrne, se je študent dolžan izseliti iz študentskega doma in za čas od 01. oktobra do izselitve poravnati stroške bivanja po ekonomski ceni.