Študentski dom Ljubljana | Postopek za študente, ki kandidirajo prvič

Postopek za študente, ki kandidirajo prvič

Nahajate se tukaj

 1. Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ 10. 7. 2012 dalje. Rok za oddajo prošnje je 10. avgust 2012.Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:
  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prošnjo v eVŠ odda do 10. avgusta 2012. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila(z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 10. avgusta 2012 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču – oddani obrazec mora biti identičen zadnjemu oddanemu obrazcu v eVŠ, sicer se vloga šteje za nepopolno.
 2. Kaj je treba prošnji priložiti, je določeno v razpisu.
 3. Svetujemo, da študentje spoštujejo navodila in roke, če ne bodo izpadli iz formalnih razlogov.
 4. Študentje morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
  1. so državljani Republike Slovenije,
  2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
  4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  6. niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,

 • če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
 • če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Pogoje natančneje določa Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov.

 1. Točkuje se:
  • oddaljenost stalnega prebivališča od Ljubljane,
  • materialni položaj študentove družine
  • študentov uspeh v predhodnem izobraževanju.

   Dodatne točke lahko študent pridobi:
    
  • za izjemni uspeh in obštudijske dejavnosti,
  • posebne socialne in zdravstvene razmere ter druge izjemne okoliščine,
  • če študent priloži ustrezna dokazila.

   Način točkovanja določajo merila iz Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.
 2. Pisarna za študentske domove po 10. 09. 2012 (po tem, ko bodo zbrana vsa dokazila, vključno s potrdilom o vpisu) pošlje študentu odločbo o izpolnjevanju pogojev in doseženem številu točk.
 3. Po 10. 09. 2012 Pisarna za študentske domove objavi na spletu prednostna seznama za vseljevanje (ločeno po spolu). Tajnost podatkov je zajamčena, študentje prepoznajo svoje podatke po številki odločbe.
 4. Pridobljena pravica bivanja še ni dejansko pridobitev postelje v študentskem domu. Glede na proste kapacitete, prejme študent po vrstnem redu s prednostnega seznama obvestilo o napotitvi na vselitev. Študent se je dolžan vseliti v treh dneh od prevzema obvestila, drugače izgubi pravico bivanja.