Študentski dom Ljubljana | Odgovori na pogosta vprašanja

Odgovori na pogosta vprašanja

Nahajate se tukaj

I. BIVANJE

Kako se vselim v študentski dom?

Po objavi informativne prednostne liste v prvi polovici septembra, začne Pisarna za študentske domove po vrstnem redu liste pošiljati kandidatom »Obvestilo o napotitvi na vselitev«. Na obvestilu se nahajajo podatki, kdaj in kje se zglasite za vselitev in kaj potrebujete za uspešno vselitev. Ob vselitvi boste najprej podpisali pogodbo v Sprejemni pisarni, nato pa boste pri oskrbniku vašega doma prevzeli ključe sobe, posteljnino in ostali inventar, ki vam je bil predan v uporabo v času bivanja.

Kako se izselim iz doma?

Najprej pospravite sobo in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v katerem domu bivate). Nato z oskrbnikom vašega doma opravite primopredajo sobe  in se v času uradnih ur  s primopredajnim zapisnikom, ki ga je podpisal oskrbnik,  oglasite v Sprejemni pisarni v Rožni dolini, kjer zaključite postopek izselitve.

Kako je s prijavo začasnega bivališča?

Na dan vaše vselitve ŠDL prijavi vaše začasno bivališče na Upravno enoto Ljubljana (UE). Potrdilo o začasnem bivališču velja eno leto. Dokler ste naš stanovalec, vam vsakoletno obnavljamo prijavo do vaše izselitve iz ŠDL. Ko UE izda vaše potrdilo o začasnem bivališču, ga prevzamete pri oskrbniku vašega doma. V času intenzivnega vseljevanja, UE včasih potrebuje tudi do tri tedne, da vnese naše prijave začasnega bivališča. V vsakem primeru pa je prijava začasnega prebivališča urejena od dneva sklenitve nastanitvene pogodbe oziroma datuma obnovitve potrdila.

Kako zaprosim za bivanje v tihem domu?

Za bivanje v tihem domu oddate podpisano prošnjo (obrazec je objavljen na spleteni strani) v Sprejemni pisarni, kjer vas bodo potem uvrstili na listo za tihi dom. Na enkrat ste lahko samo na eni listi za tihi dom. Tihi domovi so: Domovi II, V, VI in XII v Rožni dolini in Dom na Rimski.

Kako zaprosim za enoposteljno sobo in katere pogoje moram izpolnjevati za to?

Za enoposteljno sobo morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da ste stanovalec Zavoda;
  • da ste vpisani najmanj v drugi letnik študija,
  • da med prebivanjem v zavodu redno napredujete iz letnika v letnik,
  • da vam v času bivanja ni bil izrečen ukrep zaradi kršenja Domskega reda.

Če pogoje izpolnjujete, izpolnite obrazec Prošnja za enoposteljno sobo (obrazec je objavljen na spleteni strani). Podpisano prošnjo oddate v Sprejemni pisarni v upravni stavbi v Rožni dolini.

Kako lahko zamenjam sobo znotraj ŠDL?

Stanovalci se lahko, če to dopuščajo možnosti, skladno s postopkom opredeljenim v Domskem redu, preselijo kadarkoli med letom, razen med rednimi letnimi vselitvami. Sprejemna pisarna lahko začasno odpove izvedbo preselitev v obdobjih drugih delovnih prioritet, kar objavi na običajen način. Strošek postopka preselitve je objavljen v vsakokratnem ceniku na spletni strani ŠDL.

Kaj naredim, če grem na izmenjavo?

Stanovalec, ki odhaja na izmenjavo ali prakso za obdobje daljše od dveh mesecev, je dolžan skleniti sporazum o začasni izselitvi, razen v primeru, da se bo v tem času vračal v Ljubljano zaradi študijskih obveznosti.

Pred odhodom na izmenjavo, se izselite tako kot bi to storili za stalno: opravite primopredajo sobe z oskrbnikom doma in se nato oglasite v sprejemni pisarni v Rožni dolini. Poleg primopredajnega zapisnika sobe, s seboj prinesete še kratko prošnjo za podpis sporazuma o začasni izselitvi in mirovanju pravice do bivanja ter  dokazilo (learning agreement ali drugo verodostojno listino), da odhajate na izmenjavo. S sklenitvijo sporazuma o začasni izselitvi bo vaša pravica do prebivanja mirovala. Ko se boste vrnili, vas bomo vselili na eno od prostih ležišč.

Kaj naredim, če zaključim s študijem (diplomiram) in bivam v študentskem domu?

Stanovalci, ki bodo diplomirali na prvi ali drugi stopnji oziroma enovitem magistrskem študijskem programu in se bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (velja tudi za tiste, ki bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje   (16. avgustu 2016), oddajo na razpisu prošnjo za sprejem in ne prošnjo za podaljšanje bivanja. O datumu diplomiranja obvestijo sprejemno pisarno ŠDL in v kolikor želijo nadaljevati bivanje, pristopijo k podpisu nastanitvene pogodbe za študenta, ki bo nadaljeval izobraževanje po študijskem programu druge ali tretje cene, po ceni prebivanja (ki ni zmanjšana za subvencijo).

Stanovalci, ki bodo diplomirali, zaključili s študijem in ne nameravajo nadaljevati s študijem na višji stopnji, se v skladu z Domskim redom iz študentskega doma izselijo, za čas od dne diplomiranja in do dne izselitve plačujejo ekonomsko ceno.

Kaj naredim, če bivam v študentskem domu in zamenjam študijski program (se prepišem)?

Stanovalci, ki so bodo prepisali, zamenjali študijski program in se vpisali na drug študij morajo v skladu z razpisom oddati prošnjo za sprejem in ne prošnje za podaljšanje bivanja. Z dnem izpisa iz fakultete boste izgubili status študenta in posledično pravico do subvencioniranega bivanja, prenehala vam bo veljati trenutno veljavna nastanitvena pogodba za bivanje v ŠDL, zato boste prejeli izselitveni nalog (v kolikor se ne boste predhodno, po izpisu iz fakultete, izselili že sami). Od dne izpisa do izselitve ste dolžni plačati ekonomsko ceno prebivanja.

Kaj naredim,  če bivam v študentskem domu in se ne bom uspel vpisati na fakulteto do 30. septembra 2016?

Študenti, ki se niso uspeli vpisati do 30. septembra 2016 (ker so vložili pritožbo na odločitev visokošolskega zavoda in čakajo na odgovor), so dolžni o tem obvestiti Pisarno za študentske domove, najkasneje do 10.10.2016, da ne bo njihova prošnja prehitro zavrnjena, ker nimajo statusa študenta.

II. RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE SUBVENCIONIRANEGA BIVANJA ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH

Kdaj in kje bo objavljen razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih?

Razpis za študijsko leto 2016/2017 je objavljen 1.6.2016 na spletni strani Ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in na spletnih straneh javnih študentskih domov. Prošnjo za sprejem in prošnjo za podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge  na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošenj je enoten do 16. avgusta 2016. V kolikor imate kvalificirano digitalno potrdilo, izpolnite in pošljete vlogo v elektronski obliki v predpisanem roku. V primeru, da digitalnega potrdila nimate, izberete vlogo z uporabniškim imenom in geslom. Tako vlogo morate obvezno poslati še v tiskani obliki s priporočeno pošto, prav tako v roku, ki je naveden v razpisu.

Naslov za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

Po pošti, na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p 99
1001 Ljubljana

Osebno na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove, Dom VI
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

Kaj naj naredim, če ne morem normalno izpolniti elektronske vloge na portalu eVŠ?

  • Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom:

Enotni kontaktni center, e-naslov: ekc@gov.si, tel: 0802002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki)

  • Vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si, tel: (01) 478 46 59

Kaj naredim, če ob oddaji vloge še nimam potrdila o vpisu na študijski program?

Večina študentov ob oddaji vloge za sprejem ali podaljšanje bivanja, še nima podatka o vpisu. Podatek o vpisu Pisarna za študentske domove sama pridobi po uradni dolžnosti iz enotne baze podatkov v eVŠ Evidence študentov in diplomantov.

Kje najdem informativno prednostno listo in kako se najdem na njej?

Informativna prednostna lista bo 16. septembra 2016 objavljena na spletenem portalu eVŠ. Liste so razdeljene po oblikah bivanja: javni študentski dom ŠDL, zasebni študentski domovi, dijaško-študentski domovi in subvencije pri zasebnikih. Da se boste našli na listi, boste potrebovali številko vaše vloge, ker zaradi varovanja osebnih podatkov, liste niso imenske. Številka se nahaja na prvi strani vaše prošnje za sprejem, desno zgoraj.

Kakšne možnosti mi ostanejo, če zamudim razpisni rok za sprejem v študentski dom in pri zasebnikih?

Med letom je možno oddati tako imenovano prošnjo za sprejem med študijskim letom od 1. oktobra dalje preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. K prošnji za sprejem med študijskim letom študent mora predložiti enega izmed obveznih dokazil, ki izkazujejo izjemne okoliščine ki so nastala po 16. avgustu: dokazilo pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov).

Kje v času razpisa lahko dobim dodatne informacije, ki jih potrebujem za uspešno oddajo vloge?

ŠDL v poletnem času, v obdobju teka razpisnega roka organizira info linijo za vse, ki imate dodatna vprašanja ali se vam ob razpisu pojavljajo dileme o tem, kako pravilno izpolniti vlogo. Podatki o kontaktnih številkah in uradnih urah info linij, se nahaja na spletni strani ŠDL.

III. OSTALO

Kako prenesem subvencijo od zasebnika v javni študentski dom?

Najprej odstopite od pogodbe za bivanje pri zasebniku (obrazec najdete na: http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/uporabni-obrazci). Odstopite lahko sporazumno. V tem primeru subvencija pri zasebniku preneha ob koncu tekočega meseca. V primeru, da enostransko odstopite od pogodbe pri zasebniku, se subvencioniranje zaključi s koncem prvega celega meseca po oddaji odstopne izjave.

S potrdilom, ki vam ga izda Pisarna za zasebnike, da je odstop potrjen, se potem zglasite v Pisarni za študentske domove (Svetčeva ulica 9, Dom VI) in vam bodo izdali napotitev na vselitev v ŠDL, če ste v tekočem letu subvencionirano bivanje podaljševali. Če ste za bivanje zaprosili prvič ali po prekinitvi bivanja (se pravi, ste vložili vlogo za sprejem), vas bo Pisarna v takem primeru uvrstila na konec informativne prednostne liste, v kolikor le ta še obstaja. Če liste ni več, je vselitev možna takoj v začetku meseca, ko vam je potekla subvencija pri zasebniku.

Kaj naredim, če mi ne dela internet?

Vsak dom ima svojega administratorja, katerega kontakt se nahaja na oglasni deski doma. V kolikor ne bo mogel odpraviti napake, bo zadevo posredoval na višjo instanco. Administratorjeva naloga ni, da popravlja računalnike ali odpravlja napake, ki so posledica nedelujoče programske opreme na vašem računalniku.

Sektor za študentske zadeve