Skip to main content

Splošni pogoji

Splošni pogoji in pravila uporabe

Ta pravila in splošni pogoji se nanašajo na vse uporabnike spletnega mesta MojŠtudent (v nadaljevanju: spletno mesto) in vse uporabnike vadb in fitnesov ponudnika Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju ŠDL).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu ob prijavi na katerokoli športno dejavnost. O spremembah splošnih pogojev bodo uporabniki obveščeni na običajen način na spletnem mestu.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta uporabnik izjavlja, da je seznanjen in se v celoti strinja z vsemi trenutno veljavnimi pogoji uporabe spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti odgovarja za zakonitost vsebine posredovanih podatkov na spletno mesto ter za vse napake na vsebini ali za neresničnost posredovanih podatkov.

Slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

V primeru kršitve splošnih pogojev in v drugih primerih kršitev pravil uporabe spletnega mesta si ŠDL pridružuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika s spletnega mesta brez predhodnega obvestila.

Prijava na športne programe

Stanovalec ŠDL se na športno dejavnost prijavi preko spletnega mesta s klikom na "prijava" v aplikaciji MojŠtudent, zunanji obiskovalec pa se prijavijo preko e-naslova sport@stud-dom-lj.si. Prijava je mogoča na več terminov hkrati in na različne športne dejavnosti. Športne dejavnosti so številčno omejene, zato so prijave mogoče do zasedenosti prostih mest. V primeru težav s prijavo pokličite na 031 657 986 ali pošljite sporočilo na e-naslov: sport@stud-dom-lj.si.

Plačila

Uspešno izvedeno naročilo na izbran športni program je izvedeno s klikom na "prijava". V primeru, da se uporabnik ne odjavi najkasneje 24 ur pred izvedbo športnega programa, bo ta zaračunana kljub neudeležbi.

Ne glede na prejšnji odstavek se prijava v fitnes avtomatično podaljšuje dokler se uporabnik ne odjavi. V kolikor naslednji mesec uporabnik ne bo obiskoval fitnesa, se mora odjaviti do zadnjega dne v mesecu, v nasprotnem primeru se prijava prenese in se zaračuna strošek za celoten naslednji mesec.

Za skupni znesek prijav na športne programe se za stanovalce ŠDL obračuna na mesečni položnici skupaj s stanarino in drugimi stroški bivanja.

Skupni znesek prijav na športne programe za zunanje prijavitelje ŠDL izstavi račun.

V ceno je vštet DDV.

Zdravstveno stanje vadečih

Vaditelj in ŠDL ne prevzemata nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih morebitnih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe.

Uporabnik mora vaditelja/vaditelje pred izvedbo športne dejavnosti seznaniti o morebitnih zdravstvenih posebnostih (astme, epileptični napadi itd.), ki bi lahko povzročile poslabšanje zdravstvenega stanja uporabnika med ali po vadbi. Vaditelj lahko uporabniku odsvetuje udeležbo na športni dejavnosti v kolikor oceni, da obstaja nevarnost poslabšanja zdravstvenega stanja uporabnika. V kolikor se uporabnik zaradi navedenega ne udeleži športnega programa, je ŠDL dolžan uporabniku vrniti zaračunan znesek prijave, v kolikor uporabnik sporoči zahtevo na sport@stud-dom-lj.si s pripisom »Vračilo prijavnine zaradi zdravstvenega stanja« v 30 dneh od prejete zahteve.

V kolikor se uporabnik zaradi drugih zdravstvenih stanj ne udeleži športnega programa/športnih programov na katerega/katere je bil prijavljen, rok za odjavo pa je potekel, je ŠDL ob predložitvi ustrezne zdravstvene dokumentacije dolžan uporabniku v 30 dneh od prejete zahteve vrniti zaračunan znesek prijave/prijav, v kolikor uporabnik sporoči zahtevo na sport@stud-dom-lj.si s pripisom »Vračilo prijavnine zaradi zdravstvenega stanja« in prilogo zdravstvene dokumentacije.

Varovanje podatkov

S prijavo na športno dejavnost se uporabnik strinja s fotografiranjem in snemanjem, pridobljeno gradivo sme ŠDL uporabiti v izobraževalne in promocijske namene.

Cena

Cena športne dejavnosti za stanovalce ŠDL je v primeru posamične prijave 3 EUR/športno dejavnost in v primeru paketne mesečne prijave 2,50 EUR/športno dejavnost.

Cena mesečne prijave na fitnes za stanovalce ŠDL je 15,00 EUR/mesec.

Ne glede na prejšnji odstavek je uporabniku ob prvi prijavi na fitnes zaračunan znesek izdelave izkaznice za uporabnike fitnesa v višini 2,50 EUR.

Vse ostale cene so navedene v ceniku športnih aktivnosti in drugih storitev.

Sprememba programa

ŠDL si pridržuje pravico do sprememb ali ukinitve programa. O spremembah bo uporabnik obveščen vsaj 5 dni pred začetkom veljavnosti novosti, o ukinitvi pa vsaj 20 dni pred ukinitvijo programa. V primeru ukinitve programa ima uporabnik pravico prijaviti se na drugo prosto športno dejavnost, ki je v vrednosti enaka programu, ki se ukinja, oziroma je ŠDL zavezan uporabniku vrniti zaračunan znesek prijave v 30 dneh od ukinitve programa, v kolikor uporabnik sporoči zahtevo na sport@stud-dom-lj.si s pripisom »Vračilo prijavnine zaradi ukinitve programa«.

Določila uporabe fitnesa

1. Izkaznico uporablja samo uporabnik, na ime katerega je izkaznica izdelana in je za njeno uporabo tudi osebno odgovoren. Uporabnik uporablja storitve fitnesa samo s predložitvijo izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva. Če osebje fitnesa utemeljeno dvomi o identiteti uporabnika izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.
Uničenje ali izgubo izkaznice je uporabnik dolžan sporočiti na e-naslov: sport@stud-dom-lj.si v roku 24-ih ur. V primeru izgube izkaznice uporabniku proti plačilu izdelamo nadomestno izkaznico (duplikat). Če član najde prvotno izkaznico, je potrebno duplikat uničiti.
V primeru zlorabe izkaznice o njenem odvzemu odloča strokovni sodelavec za šport .

2. Uporabnik vadi na lastno odgovornost.

3. Uporabnik je odgovoren za predmete, ki jih pusti v prostorih fitnesa; ŠDL ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine uporabnika.

4. Vstop v vadbeni prostor in pripadajoče prostore je dovoljen samo v čisti športni opremi.

5. Pri vadbi na trenažerjih in klopeh je obvezna uporaba brisače.

6. Uporabnik je v vadbenem prostoru in pripadajočih prostorih dolžen skrbeti za red in čistočo.

7. Uporabnik je dolžen vadbeni prostor in fitnes naprave uporabljati skladno z namenom in tako, da s svojim ravnanjem ne moti ostalih uporabnikov.

8. Po uporabi čim prej sprostite klop ali trenažer in tako omogočite nemoteno vadbo drugim uporabnikom (po končani vadbi se ne zadržujemo na trenažerjih). S primernim sodelovanjem lahko na istem trenažerju hkrati vadi več uporabnikov.

9. Nekontrolirano odlaganje uteži na tla ter na mesta, ki za to niso predvidena, ni dovoljeno. Uteži in drugo opremo po uporabi pospravite na za to predvidena mesta.

10. Stopanje na trenažerje in klopi ni dovoljeno!

11. Osebje fitnesa ima po predhodnem opozorilu pravico uporabnika odjaviti od obiskovanja fitnesa v kolikor ta ne upošteva določil uporabe.

12. ŠDL in osebje fitnesa ne prevzemajo nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih morebitnih negativnih zdravstvenih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa.

13. Uporabnik je odgovoren za namerno ali nenamerno povzročitev škode ŠDL ali tretji osebi. Vso škodo, ki je posledica neupoštevanja določil, navodil osebja fitnesa ali malomarnosti pri uporabi, v celoti krije odgovoren uporabnik.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava