Skip to main content

Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Obvestilo posameznikom po 13. oz. 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

v zvezi z evidenco zbirk osebnih podatkov:

Evidenca zbirk osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora

 

Datum obvestila: 4. 4. 2023

 

Upravljavec osebnih podatkov:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Naziv upravljavca:

Študentski dom Ljubljana

Naslov upravljavca:

Svetčeva ulica 9

Kontaktni e-naslov upravljavca:

dpo-sdl@stud-dom-lj.si

 

Kontaktna tel. št. upravljavca:

242 1000

Kontaktni e-naslov upravljavca za izvajanje pravic posameznika:

dpo.sdl@stud-dom-lj.si

 

 

ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO):

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Naziv DPO:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Kontaktni e-naslov DPO:

miha.dvojmoc@infocenter.si

osebne podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS 163/2022) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).

Več o obdelavi osebnih podatkov lahko preberete na naslednji spletni strani: https://www.stud-dom-lj.si/o-nas/organizacija-pravilniki-in-porocila/varstvo-osebnih-podatkov-gdpr/ , za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov upravljavca, izr. prof. dr. Miho Dvojmoča (miha.dvojmoc@infocenter.si).

Obvestilo posameznikom je namenjeno posredovanju informacij posameznikom:

 • Od katerih se neposredno zbira osebne podatke (kot zahteva 13. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). Informacij s tega obrazca ni potrebno zagotoviti, kadar in kolikor posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, že ima te informacije.
 • Kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika (kot zahteva 14. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). Informacij s tega obrazca ni potrebno zagotoviti, kadar in kolikor posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, že ima te informacije, pa tudi v primerih, ko je zagotavljanje informacij nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren napor, ali pa je pridobitev ali razkritje izrecno določeno v zakonodaji z ustreznimi ukrepi za zaščito zakonitih interesov, ali pa morajo osebni podatki ostati zaupni ob upoštevanju obveznosti varovanja poklicne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezniku je potrebno zagotoviti informacije v razumnem roku po prejemu osebnih podatkov oz. najpozneje v enem mesecu po prejemu osebnih podatkov, v kolikor pa se osebni podatki uporabljajo za komuniciranje s posameznikom pa najpozneje ob prvem komuniciranju s tem posameznikom, oz. v kolikor je predvideno razkritje drugemu uporabniku, najpozneje ob prvem razkritju, in kadar upravljavec ob nadaljnji obdelavi osebne podatke obdeluje za drug namen.

V rubriki osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so opredeljeni vidiki obdelave, iz katerih je razvidno, ali se osebni podatki pridobivajo od posameznika ali iz drugih virov (npr. od drugih upravljavcev, iz javno dostopnih virov, od drugih posameznikov itd.).

Omenjeni členi se nanašajo na člene Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Izvajanje videonadzora skladno  z ZVOP-2, in sicer po:

 • 76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

IN

 • 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

 za varnost ljudi ali premoženja

 • 80. člen - videonadzor na javnih površinah.

 ker je to potrebno zaradi obstoja resne in utemeljene nevarnosti za življenje, osebno svobodo, telo ali zdravje ljudi, varnost premoženja upravljavca ali varovanje tajnih podatkov upravljavca ali obdelovalca v prenosu in teh namenov ni mogoče doseči z drugimi sredstvi, ki manj posegajo v pravice iz prvega odstavka 1. člena tega zakona.

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S 3. IN 5. TOČKO 4. ODSTAVKA 76. ČLENA ZVOP-2:

76(4)(3)

informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: če gre za prekršek ali kaznivo dejanje, ki vpliva na varnost ljudi in premoženja ali interna obdelava ali predaja pristojni policijski postaji

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov

Osebni podatek: registrska številka vozila

Vir:

Zakonska obveznost:

Pogodbena obveznost:

Posledice, če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov:

Opredelite osebni podatek

☐ posameznik

☐ drugo:

 Opredelite vir

☐ Da

☐ Ne

☐ Da

☐ Ne

Pojasnilo

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

6(1)(c)

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

Pojasnilo:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22):

 • 76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

IN

 • 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore;
 • 80. člen - videonadzor na javnih površinah.
 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Posnetki videonadzora se hranijo 15 dni, dnevniki obdelav se hranijo 2 leti po koncu leta, ko so nastali.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov  osebnih podatkov, če obstajajo

Uporabnik/kategorija uporabnika:

Vloga uporabnika:

Pooblaščeni osebi upravljavca in pristojna policijska postaja

/

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano odločanje:

☐ Da; Razlogi, pomen, predvidene posledice

☒ Ne

Profiliranje:

☐ Da; Razlogi, pomen, predvidene posledice

☒ Ne

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Pravice lahko izvajate s pisnim zahtevkom na naslov ali e-naslov upravljavca (gl. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca).

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (15. člen)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do informacij, kot jih predvideva 15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica do popravka (16. člen)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) (17. člen)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora); osebni podatki so bili obdelani nezakonito; osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije in Republike Slovenije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna: za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu; iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja; za namen arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do omejitve obdelave (18. člen)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če je izpolnjen kateri od sledečih pogojev: posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo; je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le: s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe; ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije.

Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe (19. člen)

Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke, izbrise in omejitve obdelave razen, če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.

Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar: obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Pravica je dopustna, kadar je tehnično izvedljiva. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.

Pravica o ugovora (21. člen)

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje za namene neposrednega trženja, zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (22. člen)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, razen: če je odločitev nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov; dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; ali utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci stanovalcev, prenočevalcev oziroma gostov

1Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9
Telefon: 01 242 1000
elektronska pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

2Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkovdpo@stud-dom-lj.si
3Namen obdelave osebnih podatkovZaradi poslovanja in posredovanja podatkov pristojnim zavodom in državnim organom.
4Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkovNastanitvena pogodba, izjava, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o visokem šolstvu.
5Vrste zadevnih osebnih podatkov 
 • osebno ime
 • enotna matična številka občana
 • vrsta in številka osebnega dokumenta
 • spol
 • datum, kraj, občina in država rojstva
 • državljanstvo
 • o tem, ali je študent zaposlen
 • stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država)
 • telefon in elektronski naslov
 • številka in datum izdaje odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravice do subvencioniranega prebivanja
 • številka in datum sklenitve nastanitvene pogodbe za subvencionirano prebivanje oziroma aneksa k nastanitveni pogodbi za subvencionirano prebivanje ter čas veljavnosti
 • o tem, kje uveljavlja pravico do prebivanja
 • ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent vpisan
 • ime študijskega programa, na katerega je študent vpisan
 • kraj izvajanja študija
 • stopnja in vrsta študijskega programa
 • letnik študija
 • vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode in vzporedni vpis)
 • način študija
 • študijsko leto prvega vpisa na zdajšnji študijski program
 • študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski program
 • število let koriščenja subvencioniranega prebivanja in potek študija po študijskih letih študija
 • datum vselitve in datum izselitve
 • o prekinitvi študija
 • o tem, ali izpolnjuje pogoj za izjemno podaljšanje subvencioniranega prebivanja
 • o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim prebiva v študentskem domu (osebno ime, enotna matična številka občana)
 • o tem, ali ima status študenta invalida s spremljevalcem
 • o tem, ali je študent spremljevalec invalida, in podatki o študentu, kateremu je spremljevalec (osebno ime, enotna matična številka občana)
 
6Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkovUpravna enota Ljubljana, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, AJPES, Policija.
7Obdobje hrambe osebnih podatkov5 let po izselitvi.
8Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:

 • Pravica vedeti
 • Pravica do popravka
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do dostopa
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosa podatkov

Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

9Informacija o pravici do preklica privolitvePrivolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
10Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko pošljete  Informacijskemu pooblaščencu

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
e‑naslov: gp.ip@ip-rs.si
telefon: 01/2309730
spletna stran: www.ip-rs.si

11Informacije o viru osebnih podatkovOsebne podatke pridobimo iz eVŠ, evidence prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov, ki se vodi po 81.g členu Zakona o visokem šolstvu.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Pravica do izbrisa ali pravica do pozabe daje vsakemu posamezniku možnost, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da ta brez nepotrebnega odlašanja izbriše vse osebne podatke v zvezi z njim. Gre za eno izmed pravic, ki jih posamezniku zagotavlja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in je podrobneje opredeljena v 17. členu GDPR. 

Poudariti je treba, da pravice do izbrisa nikakor ne moremo šteti za absolutno pravico posameznika, saj GDPR natančno določa, v katerih primerih je upravljavec zavezan takšne podatke tudi dejansko izbrisati. To je dolžan storiti v naslednjih primerih:

 • ko osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, za obdelavo pa ni nobene druge pravne podlage (npr. zakona ali pogodbe);
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi teh podatkov, razen če upravljavec podatkov dokaže, da njegovi interesi za obdelavo teh podatkov prevladajo nad interesi posameznika;
 • posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov v te namene;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti;
 • ko so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v povezavi s privolitvijo otroka za tako storitev.

Če je izpolnjen eden izmed naštetih primerov, je upravljavec osebne podatke na zahtevo posameznika dolžan izbrisati (to velja tudi za vse objave teh podatkov na spletnih straneh, družbenih omrežjih, medijih, ipd.). Vse našteto velja seveda pod pogojem, da obstoječa tehnologija izbris osebnih podatkov sploh omogoča.

Če želite izbris vaših osebnih podatkov izpolnite obrazec Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov in nam ga pošljite na elektronski naslov dpo@stud-dom-lj.si.

Izjeme od pravice do izbrisa osebnih podatkov

Kot že rečeno, pa pravica do izbrisa ni absolutna, kar pomeni, da obstajajo izjeme, ko posameznik ne more zahtevati izbrisa osebnih podatkov, in sicer takrat, ko:

 • se z objavo uresničuje pravica do svobode izražanja in obveščanja;
 • je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • je obdelava potrebna iz razlogov javnega reda na področju javnega zdravja;
 • je obdelava potrebna v znanstvene, raziskovalne, statistične namene ali namene arhiviranja in bi uresničitev pravice do izbrisa resno ovirala uresničitev teh namenov;
 • se podatki obdelujejo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru morebitne tožbe).

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik lahko na obrazcu Prijava kršitve varstva osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščencu prijavi kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Obrazec naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava