Skip to main content

Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Obvestilo posameznikom po 13. oz. 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

v zvezi z evidenco zbirk osebnih podatkov:

Evidenca zbirk osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora

 

Datum obvestila: 24. 1. 2024

 

Upravljavec osebnih podatkov:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Naziv upravljavca:

Študentski dom Ljubljana

Naslov upravljavca:

Svetčeva ulica 9

Kontaktni e-naslov upravljavca:

dpo-sdl@stud-dom-lj.si

 

Kontaktna tel. št. upravljavca:

242 1000

Kontaktni e-naslov upravljavca za izvajanje pravic posameznika:

dpo.sdl@stud-dom-lj.si

 

 

ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO):

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Naziv DPO:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Kontaktni e-naslov DPO:

miha.dvojmoc@infocenter.si

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Izvajanje videonadzora v ŠTUDENTSKI DOM LUBLJANA, SVETČEVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

na lokacijah

 • Uprava, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
 • Dom 14, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
 • Dom DPL, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana
 • Dom na Litostrojski, Litostrojska 55, 1000 Ljubljana
 • Dom na Poljanski, Poljanska cesta 59, 1000 Ljubljana

 

Izvajanje videonadzora skladno  z ZVOP-2, in sicer po:

 • 76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

IN

 • 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore 
 •  za varnost ljudi ali premoženja
 • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih
 • 78. člen - videonadzor znotraj delovnih prostorov
 • ker je nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja in teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi
 • 80. člen - videonadzor na javnih površinah.
 • ker je to potrebno zaradi obstoja resne in utemeljene nevarnosti za življenje, osebno svobodo, telo ali zdravje ljudi, varnost premoženja upravljavca ali varovanje tajnih podatkov upravljavca ali obdelovalca v prenosu in teh namenov ni mogoče doseči z drugimi sredstvi, ki manj posegajo v pravice iz prvega odstavka 1. člena tega zakona.
 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S 3. IN 5. TOČKO 4. ODSTAVKA 76. ČLENA ZVOP-2:

76(4)(3)

 

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: Nadaljnje obdelave vključujejo spremljanje dogajanja v živo, odpiranje zapornic in vrat na podlagi informacije z video domofona.

76(4)(5)

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so spremljanje dogajanja v živo: Neobičajne nadaljnje obdelave vključujejo spremljanje dogajanja v živo, odpiranje zapornic in vrat na podlagi informacije z video domofona.

Vrste zadevnih osebnih podatkov

Osebni podatek:

Vir:

Zakonska obveznost:

Pogodbena obveznost:

Posledice, če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov:

Posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, datum in čas vstopa v uradni službeni prostor in iz njega.

☒ posameznik

☐ drugo:

☐ Da

☒ Ne

☐ Da

☒ Ne

Posameznik zagotovi podatke s prisotnostjo na območjih, kjer se izvaja videonadzor. Videonadzor se sicer izvaja na podlagi ZVOP-2.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

6(1)(c)

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

Pojasnilo:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22):

 • 76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

IN

 • 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore;
 • 78. člen - videonadzor znotraj delovnih prostorov;
 • 80. člen - videonadzor na javnih površinah.
 
6(1)(e)obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Posnetki videonadzora se hranijo 30 dni, dnevniki obdelav se hranijo 2 leti po koncu leta, ko so nastali.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov  osebnih podatkov, če obstajajo

Uporabnik/kategorija uporabnika:

Vloga uporabnika:

Državni in drugi pristojni organi na podlagi zakona.

Nadzorni organ.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik ima pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti podatkov. Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: /. Pravice lahko izvajate s pisnim zahtevkom na naslov ali e-naslov upravljavca (gl. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci stanovalcev, prenočevalcev oziroma gostov

1Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9
Telefon: 01 242 1000
elektronska pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

2Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkovdpo@stud-dom-lj.si
3Namen obdelave osebnih podatkovZaradi poslovanja in posredovanja podatkov pristojnim zavodom in državnim organom.
4Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkovNastanitvena pogodba, izjava, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o visokem šolstvu.
5Vrste zadevnih osebnih podatkov 
 • osebno ime
 • enotna matična številka občana
 • vrsta in številka osebnega dokumenta
 • spol
 • datum, kraj, občina in država rojstva
 • državljanstvo
 • o tem, ali je študent zaposlen
 • stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država)
 • telefon in elektronski naslov
 • številka in datum izdaje odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravice do subvencioniranega prebivanja
 • številka in datum sklenitve nastanitvene pogodbe za subvencionirano prebivanje oziroma aneksa k nastanitveni pogodbi za subvencionirano prebivanje ter čas veljavnosti
 • o tem, kje uveljavlja pravico do prebivanja
 • ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent vpisan
 • ime študijskega programa, na katerega je študent vpisan
 • kraj izvajanja študija
 • stopnja in vrsta študijskega programa
 • letnik študija
 • vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode in vzporedni vpis)
 • način študija
 • študijsko leto prvega vpisa na zdajšnji študijski program
 • študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski program
 • število let koriščenja subvencioniranega prebivanja in potek študija po študijskih letih študija
 • datum vselitve in datum izselitve
 • o prekinitvi študija
 • o tem, ali izpolnjuje pogoj za izjemno podaljšanje subvencioniranega prebivanja
 • o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim prebiva v študentskem domu (osebno ime, enotna matična številka občana)
 • o tem, ali ima status študenta invalida s spremljevalcem
 • o tem, ali je študent spremljevalec invalida, in podatki o študentu, kateremu je spremljevalec (osebno ime, enotna matična številka občana)
 
6Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkovUpravna enota Ljubljana, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, AJPES, Policija.
7Obdobje hrambe osebnih podatkov5 let po izselitvi.
8Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:

 • Pravica vedeti
 • Pravica do popravka
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do dostopa
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosa podatkov

Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

9Informacija o pravici do preklica privolitvePrivolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
10Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko pošljete  Informacijskemu pooblaščencu

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
e‑naslov: gp.ip@ip-rs.si
telefon: 01/2309730
spletna stran: www.ip-rs.si

11Informacije o viru osebnih podatkovOsebne podatke pridobimo iz eVŠ, evidence prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov, ki se vodi po 81.g členu Zakona o visokem šolstvu.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Pravica do izbrisa ali pravica do pozabe daje vsakemu posamezniku možnost, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da ta brez nepotrebnega odlašanja izbriše vse osebne podatke v zvezi z njim. Gre za eno izmed pravic, ki jih posamezniku zagotavlja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in je podrobneje opredeljena v 17. členu GDPR. 

Poudariti je treba, da pravice do izbrisa nikakor ne moremo šteti za absolutno pravico posameznika, saj GDPR natančno določa, v katerih primerih je upravljavec zavezan takšne podatke tudi dejansko izbrisati. To je dolžan storiti v naslednjih primerih:

 • ko osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, za obdelavo pa ni nobene druge pravne podlage (npr. zakona ali pogodbe);
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi teh podatkov, razen če upravljavec podatkov dokaže, da njegovi interesi za obdelavo teh podatkov prevladajo nad interesi posameznika;
 • posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov v te namene;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti;
 • ko so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v povezavi s privolitvijo otroka za tako storitev.

Če je izpolnjen eden izmed naštetih primerov, je upravljavec osebne podatke na zahtevo posameznika dolžan izbrisati (to velja tudi za vse objave teh podatkov na spletnih straneh, družbenih omrežjih, medijih, ipd.). Vse našteto velja seveda pod pogojem, da obstoječa tehnologija izbris osebnih podatkov sploh omogoča.

Če želite izbris vaših osebnih podatkov izpolnite obrazec Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov in nam ga pošljite na elektronski naslov dpo@stud-dom-lj.si.

Izjeme od pravice do izbrisa osebnih podatkov

Kot že rečeno, pa pravica do izbrisa ni absolutna, kar pomeni, da obstajajo izjeme, ko posameznik ne more zahtevati izbrisa osebnih podatkov, in sicer takrat, ko:

 • se z objavo uresničuje pravica do svobode izražanja in obveščanja;
 • je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • je obdelava potrebna iz razlogov javnega reda na področju javnega zdravja;
 • je obdelava potrebna v znanstvene, raziskovalne, statistične namene ali namene arhiviranja in bi uresničitev pravice do izbrisa resno ovirala uresničitev teh namenov;
 • se podatki obdelujejo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru morebitne tožbe).

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik lahko na obrazcu Prijava kršitve varstva osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščencu prijavi kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Obrazec naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava