Skip to main content

Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR) glede obdelave osebnih podatkov pridobljenih od posameznika na katerega se nanašajo

Upravljavec osebnih podatkov je Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, Ljubljana, telefon: (01) 242 1000, e-naslov: studentski.domovi@stud-dom-lj.si.

Osebni podatki se obdelujejo v namen izpolnjevanja zahtev odloka, ki določa način izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljajo členi omenjenega odloka v navezavi na 6(1)(c) (obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe) oz. 9(2)(c) (obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Delodajalec je dolžan zagotavljati tudi izpolnjevanje določb:

 • 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A), ki določa, da se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Prvi odstavek 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11, ZVZD-1) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
 • Delodajalec obdeluje osebne podatke glede preverjanja izpolnjevanja PCT pogoja iz odloka preko odgovornih oseb, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z dokazili iz odloka in s testom HAG za samotestiranje (v zvezi s katerim vodi evidenco), nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije. Slednjim oziroma pristojnim organom se osebni podatki posredujejo na zahtevo. Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdelujejo se sledeči osebni podatki:

 • ime in priimek, vrsta PCT dokazila, datum vpogleda, veljavnost,
 • vpogled v evidenčni list samotestiranja: ime in priimek, rezultat testa, datum testiranja.

Osebni podatki se hranijo 3 mesece, potem pa se izbrišejo.

Na naslov upravljavca (s pisnim obvestilom po navadni ali elektronski pošti) lahko izvajate svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, in sicer imate:

 • pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa, če se izkaže, da so za to izpolnjeni določeni pogoji;
 • pravico do omejitve obdelave, če se izkaže, da so za to izpolnjeni določeni pogoji;

V zvezi z osebnimi podatki ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev ali oblikovanje profilov.

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornemu organu. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: (01) 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Skladno z odlokom, zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je doc. dr. Miha Dvojmoč (e-naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si).

Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci stanovalcev, prenočevalcev oziroma gostov

1Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9
Telefon: 01 242 1000
elektronska pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

2Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkovdpo@stud-dom-lj.si
3Namen obdelave osebnih podatkovZaradi poslovanja in posredovanja podatkov pristojnim zavodom in državnim organom.
4Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkovNastanitvena pogodba, izjava, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o visokem šolstvu.
5Vrste zadevnih osebnih podatkov 
 • osebno ime
 • enotna matična številka občana
 • vrsta in številka osebnega dokumenta
 • spol
 • datum, kraj, občina in država rojstva
 • državljanstvo
 • o tem, ali je študent zaposlen
 • stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država)
 • telefon in elektronski naslov
 • številka in datum izdaje odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravice do subvencioniranega prebivanja
 • številka in datum sklenitve nastanitvene pogodbe za subvencionirano prebivanje oziroma aneksa k nastanitveni pogodbi za subvencionirano prebivanje ter čas veljavnosti
 • o tem, kje uveljavlja pravico do prebivanja
 • ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent vpisan
 • ime študijskega programa, na katerega je študent vpisan
 • kraj izvajanja študija
 • stopnja in vrsta študijskega programa
 • letnik študija
 • vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode in vzporedni vpis)
 • način študija
 • študijsko leto prvega vpisa na zdajšnji študijski program
 • študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski program
 • število let koriščenja subvencioniranega prebivanja in potek študija po študijskih letih študija
 • datum vselitve in datum izselitve
 • o prekinitvi študija
 • o tem, ali izpolnjuje pogoj za izjemno podaljšanje subvencioniranega prebivanja
 • o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim prebiva v študentskem domu (osebno ime, enotna matična številka občana)
 • o tem, ali ima status študenta invalida s spremljevalcem
 • o tem, ali je študent spremljevalec invalida, in podatki o študentu, kateremu je spremljevalec (osebno ime, enotna matična številka občana)
 
6Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkovUpravna enota Ljubljana, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, AJPES, Policija.
7Obdobje hrambe osebnih podatkov5 let po izselitvi.
8Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:

 • Pravica vedeti
 • Pravica do popravka
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do dostopa
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosa podatkov

Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

9Informacija o pravici do preklica privolitvePrivolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
10Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko pošljete  Informacijskemu pooblaščencu

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
e‑naslov: gp.ip@ip-rs.si
telefon: 01/2309730
spletna stran: www.ip-rs.si

11Informacije o viru osebnih podatkovOsebne podatke pridobimo iz eVŠ, evidence prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov, ki se vodi po 81.g členu Zakona o visokem šolstvu.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Pravica do izbrisa ali pravica do pozabe daje vsakemu posamezniku možnost, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da ta brez nepotrebnega odlašanja izbriše vse osebne podatke v zvezi z njim. Gre za eno izmed pravic, ki jih posamezniku zagotavlja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in je podrobneje opredeljena v 17. členu GDPR. 

Poudariti je treba, da pravice do izbrisa nikakor ne moremo šteti za absolutno pravico posameznika, saj GDPR natančno določa, v katerih primerih je upravljavec zavezan takšne podatke tudi dejansko izbrisati. To je dolžan storiti v naslednjih primerih:

 • ko osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, za obdelavo pa ni nobene druge pravne podlage (npr. zakona ali pogodbe);
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi teh podatkov, razen če upravljavec podatkov dokaže, da njegovi interesi za obdelavo teh podatkov prevladajo nad interesi posameznika;
 • posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov v te namene;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti;
 • ko so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v povezavi s privolitvijo otroka za tako storitev.

Če je izpolnjen eden izmed naštetih primerov, je upravljavec osebne podatke na zahtevo posameznika dolžan izbrisati (to velja tudi za vse objave teh podatkov na spletnih straneh, družbenih omrežjih, medijih, ipd.). Vse našteto velja seveda pod pogojem, da obstoječa tehnologija izbris osebnih podatkov sploh omogoča.

Če želite izbris vaših osebnih podatkov izpolnite obrazec Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov in nam ga pošljite na elektronski naslov dpo@stud-dom-lj.si.

Izjeme od pravice do izbrisa osebnih podatkov

Kot že rečeno, pa pravica do izbrisa ni absolutna, kar pomeni, da obstajajo izjeme, ko posameznik ne more zahtevati izbrisa osebnih podatkov, in sicer takrat, ko:

 • se z objavo uresničuje pravica do svobode izražanja in obveščanja;
 • je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • je obdelava potrebna iz razlogov javnega reda na področju javnega zdravja;
 • je obdelava potrebna v znanstvene, raziskovalne, statistične namene ali namene arhiviranja in bi uresničitev pravice do izbrisa resno ovirala uresničitev teh namenov;
 • se podatki obdelujejo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru morebitne tožbe).

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik lahko na obrazcu Prijava kršitve varstva osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščencu prijavi kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Obrazec naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava