Skip to main content

Kako do ležišča

Razpis

Ne najdete odgovora?Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  
 • Kdaj in kje je objavljen razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih?

  Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za posamezno študijsko leto je običajno objavljen v začetku meseca junija na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na spletnih straneh ŠDL.

 • Kako in kdaj oddam prošnjo?

  Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu  eVŠ. Rok za oddajo prošnje je naveden v razpisu.

  Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, prijavlja pa se preko elektronske vloge eVŠ. Pred izpolnjevanjem vloge eVŠ natančno preberite razpis in navodila v razpisu.

 • Kakšen je naslov za pošiljanje ali oddajo natisnjene vloge?

  Po pošti, na naslov:
  Visokošolsko središče v Ljubljani
  Študentski dom Ljubljana
  Pisarna za študentske domove
  p.p. 99
  1001 Ljubljana

  Osebno na naslov:
  Visokošolsko središče v Ljubljani
  Študentski dom Ljubljana
  Pisarna za študentske domove
  Svetčeva ulica 9, Dom VI
  1000 Ljubljana

  Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e‑pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

 • Do kdaj se lahko prijavim na razpis?

  Rok za oddajo prošenj je naveden v razpisu. Običajno je razpis objavljen v začetku meseca junija in se zaključi v sredini avgusta (zaključni datum razpisa se premika glede na razpored prostih dni v avgustu).

 • Katere pogoje moram izpolnjevati, da se lahko prijavim na razpis?

  Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • so vpisani najmanj na visokošolski program, ki je verificiran pri NAKVIS,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  • niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemnikov družinske pokojnine,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  • imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  • niso izključeni iz študentskega doma.

  Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in predloži dokazila iz prvega odstavka 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.

  Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je študent do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Spremljevalec študenta invalida oziroma partnerica ali partner študentke ali študenta z otrokom mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka te točke. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta, in sicer dokler otrok obiskuje osnovno šolo.

 • Kdo mora oddati prošnjo za sprejem?

  Na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih se lahko prijavijo samo študenti visokošolskih zavodov. 

  Za študente, ki se bodo vpisali na višješolski študij, so namenjeni dijaški domovi.

  Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in: 

  • v preteklem študijskem letu niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ali so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih oziroma pri zasebnikih, oziroma so v preteklem študijskem letu bivali v navedenih namestitvah in jim je pravica do subvencioniranega bivanja (ter s tem nastanitvena pogodba) potekla med tekočim študijskim letom,
  • so v preteklem študijskem letu pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do zaključka razpisa v sredini avgusta še niso koristili,
  • bodo opravljali maturo v jesenskem roku in študenti, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje,
  • bodo v novem študijskem letu vpisani v drug študijski program, kot so bili v tekočem študijskem letu (študenti, ki zamenjajo študijski program),
  • bodo v novem študijskem letu zamenjali visokošolsko središče in bo za reševanje njihove vloge pristojna druga pisarna za študentske domove, kot je bila za reševanje vloge za preteklo študijsko leto,
  • bodo v novem študijskem letu zamenjali tip namestitve (javni študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom, zasebnik) glede na bivanje v preteklem študijskem letu.
 • Kdo mora oddati prošnjo za podaljšanje bivanja?

  Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v tekočem študijskem letu subvencionirano bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in:

  • so v tekočem študijskem letu zaključili študijski program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (velja tudi za tiste, ki bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje),
  • se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov,
  • niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih,
  • jim (tudi iz razloga neizpolnjevanja pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov) ni potekla pravica do subvencioniranega bivanja (in s tem tudi nastanitvena pogodba).

  Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 15. oktobru.

 • Ali moram v primeru prepisa na drug študijski program oddati prošnjo za sprejem ali podaljšanje?

  ŠTUDENTI, KI BODO V NASLEDNJEM ŠTUDIJSKEM LETU VPISANI NA DRUG ŠTUDIJSKI PROGRAM, KOT SO BILI V TEKOČEM ŠTUDIJSKEM LETU (PREPISOVALCI)
  Študenti, ki bodo v naslednjem študijskem letu vpisani v drug študijski program, kot so bili v tekočem študijskem letu (menjava študijskega programa), vložijo PROŠNJO ZA SPREJEM. 

  Študent (prepisovalec) se mora najprej izpisati iz študijskega programa, na katerga je že vpisan, da se lahko vpiše v drug študijski program. Z dnem izpisa izgubi status študenta in s tem pravico do subvencioniranega bivanja. Status ponovno pridobi s 1. 10. v naslednjem študijskem letu, ko začne študirati na drugem študijskem programu. Za obdobje od dneva izpisa do vključno 30. 9., ko se zaključi tekoče študijsko leto, je študent dolžan plačati ekonomsko (tržno) ceno. Razliko do tržne cene bo ŠDL poračunal naknadno, ko bo iz uradnih evidenc pridobil vse podatke o študentih, ki so se vpisali v drug študijski program. 

  Študenti, ki se vpišejo v drug študijski program od 1. 10. 2021 in vse do sklenitve nove nastanitvene pogodbe za bivanje po subvencionirani ceni za študijsko leto 2021/2022, plačujejo ceno bivanja, ki je enaka subvencionirani ceni, povečani za znesek subvencije (doplačilo cca. 21,50 EUR + DDV). 

  Napredovanje iz prve oziroma druge stopnje študija (tudi če menjajo študijski program) ne šteje za spremembo študijskega programa. 

  Študentom svetujemo, da se na referatu dogovorijo, da jih iz starega programa izpišejo s 30. 9. in bi tako imeli status do konca študijskega leta. V primeru, da so se že izpisali, se morejo po izpisu takoj zglasiti v sprejemni pisarni in podpisati pogodbo za bivanje po ekonomski ceni. Ko dobijo status (s 1. 10.), se ponovno oglasijo v pisarni in prekinejo pogodbo za bivanje po ekonomski ceni (v nadaljevanju do sklenitve nastanitvene pogodbe za bivanje po subvencionirani ceni plačujejo ceno bivanja).

 • Ali moram v primeru nadaljevanja izobraževanja po študijskem programu druge ali tretje stopnje oddati prošnjo za sprejem ali podaljšanje?

  ŠTUDENTI, KI BODO NADALJEVALI IZOBRAŽEVANJE PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE ALI TRETJE STOPNJE V NASLEDNJEM ŠTUDIJSKEM LETU 

  Vsi študenti, ki ste diplomirali na prvi ali drugi stopnji in boste nadaljevali izobraževanje na drugi ali tretji stopnji v naslednjem študijskem letu, morate vložiti prošnjo za podaljšanje do roka, ki je naveden v razpisu. Napredovanje iz prve oziroma druge stopnje študija ne šteje za spremembo študijskega programa. 

 • Kaj pa v primeru, ko še ne vem, na katero fakulteto bom sprejet oziroma ali bom v naslednjem študijskem letu napredoval v višji letnik ali ponavljal?

  Večina študentov ob oddaji vloge za sprejem ali podaljšanje bivanja še nima podatka o vpisu. Pri izpolnjevanju prošnje izberite tisto fakulteto, za katero predvidevate, da boste nanjo vpisani, enako storite tudi pri izbiri letnika študija. Podatek o vpisu bo Pisarna za študentske domove pridobila sama po uradni dolžnosti iz enotne baze podatkov v eVŠ Evidence študentov in diplomantov.

 • Ali za spremembo/zamenjavo študijskega programa (prepis) šteje tudi napredovanje iz prve oziroma druge stopnje?

  Ne. Prav tako to ne velja v primeru, da ponavljate letnik študija.

 • Kje dobim vlogo za subvencionirano bivanje?

  Za pridobitev subvencije ni posebne vloge, saj je bivanje v študentskem domu že samo po sebi subvencionirano, zato je dovolj, da izpolnite vlogo za sprejem oz. podaljšanja bivanja na Portalu eVŠ:  https://portal.evs.gov.si/bivanje/.

 • Katera dokazila/priloge moram priložiti prošnji?

  Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

  • soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih za zadnje zaključeno fiskalno leto (zadnja dohodnina),
  • dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema (iz dokazila mora biti razviden znesek za preteklo leto),
  • dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku za preteklo leto,
  • otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,
  • potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,
  • dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu, pridobljenem v tujini (za študij v Sloveniji pisarna za študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti),
  • samo pri prošnji za sprejem, vloženi med študijskim letom: dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu).

  Neobvezne priloge, ki jih študent lahko priloži prošnji:

  • dokazilo o izjemnem učnem ali študijskem uspehu oziroma obštudijski dejavnosti študenta,
  • potrdilo pristojnega organa, da je študent otrok padlega v vojni za Slovenijo, da je študent ožji družinski član pripadnika, ki je izgubil življenje med vojaško službo pri obrambi države, izvajanju nalog, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami ali pri opravljanju drugih nalog Slovenske vojske, da je študent ožji družinski član v skladu z uredbo, ki ureja način uveljavljanja in dodeljevanja pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti, ter da je študent žrtev naravnih nesreč,
  • dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu),
  • mrliški list starša ali skrbnika.
 • Kako uredim in priložim soglasje, da družinski člani dovolijo pisarni, da sama pridobi podatke o dohodkih?

  Soglasje se priloži v primeru izpolnjevanja prošnje z digitalnim potrdilom. Soglasje morajo podpisati vsi družinski člani, navedeni v prošnji in mora biti skenirano in priloženo k prošnji, ki je potem elektronsko poslana. 

  Soglasje najdete na internetni strani: https://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje (do soglasja lahko dostopate iz eVŠ portala s klikom na navodila za izpolnjevanje prošnje).

 • Kaj, če zamudim razpisni rok za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih?

  Če ste zamudili razpisni rok, prošnje ne morete več oddati. Na razpis se lahko znova prijavite z naslednjim študijskim letom. V primeru, da zavod po vselitvi nove generacije študentov še vedno razpolaga s prostimi ležišči, objavi dodatni razpis na spletni strani ŠDL.

 • V katerih primerih lahko vložim prošnjo med študijskim letom?

  Med letom je možno oddati tako imenovano prošnjo za sprejem med študijskim letom od 1. oktobra dalje preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, pogoj pa je, da prošnji za sprejem med študijskim letom predložite enega izmed obveznih dokazil, ki izkazujejo izjemne okoliščine, ki so nastala po zaključku razpisa: dokazilo pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu).

 • Ali se lahko prijavim na razpis, če sem vpisan na višjo šolo?

  Na razpis se lahko prijavite le, v kolikor ste vpisani na akreditirani visokošolski študijski program (na 1. stopnjo (VIS ali UNI), 2. stopnjo (MAG) oziroma 3. stopnjo (DR) študija). 

  Če boste študirali na višješolskem programu, se glede možnosti nastanitve obrnite na dijaške domove (Dijaški dom Vič, Dijaški dom Ivana Cankarja itd.).

 • Ali se lahko prijavim na razpis, če sem vpisan na drugo Univerzo in ne na Univerzo v Ljubljani?

  Kot študent druge Univerze se na razpis lahko prijavite, če ima fakulteta, na katero ste vpisani, akreditiran program, ki se izvaja v Ljubljani. Takšna programa sta denimo študij varnostnih ved (FVV Univerze v Mariboru) in študij dizajna v Trzinu (Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze za Primorskem).

 • Ali se lahko prijavim na razpis, če imam slovensko državljanstvo, vendar bivam v tujini?

  Na razpis se lahko prijavite, ker pa bivate v tujini, Pisarna za študentske domove za vas in vaše družinske člane ne more preveriti vseh podatkov, zato k prošnji priložite potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o tem, s kom bivate v gospodinjski skupnosti, potrdilo o bruto dohodkih staršev, bratov in/ali sester, če so zaposleni in bivajo v gospodinjski skupnosti z vami, za preteklo študijsko leto. Priložite še potrdilo o državljanstvu, potrdilo o uspehu v 3. in 4. letniku srednje šole in potrdilo o opravljeni maturi.

 • Kako prekvalificiram svojo prošnjo za subvencionirano bivanje iz Študentskega doma Ljubljana v dijaški dom ali k zasebniku pred vselitvijo?

  V kolikor ste oddali prošnjo za bivanje v Študentskem domu Ljubljana in želite bivati v dijaškem domu ali pri zasebniku s subvencijo, lahko v Pisarni za študentske domove opravite prekvalifikacijo vaše vloge. V tem primeru boste odstranjeni s prednostne liste za bivanje v Študentskem domu Ljubljana. 

  V kolikor bi kasneje želeli subvencijo za bivanje v dijaškem domu oz. pri zasebniku ponovno prenesti v Študentski dom Ljubljana, boste to lahko storili šele, ko bo prednostna lista za tekoče študijsko leto izčrpana.

 • Ali se štipendija in delo prek študentskega servisa upoštevata pri dohodkih?

  Pri cenzusu, ki znaša 150 % bruto povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na zaposlenega (cca. 2.600 EUR bruto mesečno na družinskega člana), se ne upoštevajo štipendije (tako študenta kot drugih družinskih članov), prav tako pa ne dohodki, pridobljeni prek študentskega servisa, če niso presegli zneska, ki ga vsako leto določi Finančna uprava (cca. 3300 EUR).

 • Kaj naj naredim, če ne morem normalno izpolniti elektronske vloge na portalu eVŠ?

  V primeru tehničnih težav se obrnite na tehnično podporo. Kontakti za tehnično in vsebinsko podporo (Enotni kontaktni center) se vedno nahajajo na koncu vsakoletnega razpisa za subvencionirano bivanje.

 • Ali lahko prošnjo izbrišem?

  Da. Z gumbom izbriši se aktivna in elektronsko poslana prošnja izbriše, prevzeta v obdelavo pa postane razveljavljena. Novo prošnjo dodate preko gumba dodaj.

 • Kako vem, da je bila prošnja elektronsko oddana?

  Pravilno elektronsko oddana prošnja ima na obrazcu za tisk na zgornjem robu pod besedilom »prijava oddana« izpisan datum in uro oddaje. V kolikor ste prošnjo podpisali in oddali z digitalnim potrdilom, bo njen status označen z besedilom »podpisana s certifikatom«. Če jo po oddaji še urejate, jo morate ponovno poslati.

 • Kje v času razpisa lahko dobim dodatne informacije, ki jih potrebujem za uspešno oddajo prošnje?

  ŠDL v poletnem času, v obdobju razpisnega roka, organizira info linijo za vse, ki imate dodatna vprašanja ali se vam ob razpisu pojavljajo dileme o tem, kako pravilno izpolniti vlogo. Podatki o kontaktnih številkah in uradnih urah info linij se nahajajo na spletni strani ŠDL.

 • Kako izpolniti prošnjo z digitalnim potrdilom?

  Ob prvem vstopu do prošnje se vam bo odprl vmesnik varnostne sheme s prošnjo za dodelitev pravic. Izpolnite in kliknete na gumb »vložitev prošnje za dodelitev pravic«.

  Če je »vloga za dodelitev pravic« uspešno oddana, se odpre »elektronska vloga prošnje za subvencionirano bivanje« (eVŠ), hkrati pa na elektronski naslov prejmete obvestilo, da so vam bile pravice dodeljene.

 • Zakaj potrebujem kvalificirano digitalno potrdilo?

  Digitalno potrdilo boste potrebovali za podpis in oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

 • Kdaj naj si uredim kvalificirano digitalno potrdilo?

  Predlagamo vam, da si kvalificirano digitalno potrdilo uredite pred prijavo na razpis in oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

 • Kako pridobim kvalificirano digitalno potrdilo?

  Kvalificirano digitalno potrdilo lahko pridobite na vaši Upravni enoti.

Vselitev

Ne najdete odgovora?Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  
 • Kako vem, da sem pridobil pravico do subvencioniranega bivanja?

  Po zaključenem razpisu boste po pošti prejeli odločbo Pisarne za študentske domove, v kateri bo odločeno o vaši pravici do subvencioniranega bivanja. V 30 dneh po koncu razpisa bo Pisarna za študentske domove na spletni strani ŠDL objavila prednostno listo študentov, ki so pridobili subvencijo in čakajo na vselitev v študentski dom. Na listi se poiščete s pomočjo identifikacijske številke na vaši prošnji, ki ste jo prejeli na elektronski naslov in tako preverite, na katerem mestu se nahajate.

 • Kako vem, kdaj se lahko vselim v študentski dom?

  Po objavi informativne prednostne liste bo Pisarna za študentske domove po vrstnem redu priporočeno po pošti pošiljala vabila na vselitev. Na vabilu bo naveden datum, kdaj se študent lahko vseli. Vabila se pošiljajo po vrstnem redu čakajočih na prednostni listi glede na število prostih ležišč. V vabilu se nahajajo podatki, kdaj in kje se zglasite in kaj potrebujete za uspešno vselitev.

 • Kako poteka vselitev v študentski dom?

  Na datum, naveden na »Obvestilu o napotitvi«, se boste oglasili v Sprejemni pisarni, kjer boste podpisali nastanitveno pogodbo, nato pa boste pri oskrbniku vašega doma prevzeli ključe sobe, posteljnino in ostali inventar, ki vam bo predan v uporabo za čas bivanja.

 • Kako vem, v katerem domu bom nastanjen?

  Dom in sobo si boste izbrali ob podpisu nastanitvene pogodbe v Sprejemni pisarni. Izbirate lahko med prostimi ležišči na dan podpisa pogodbe. Pri dodelitvi ležišča se praviloma upošteva bližina fakultete.

 • Katero dokumentacijo moram predložiti ob vselitvi v študentski dom?

  Na podpis nastanitvene pogodbe v sprejemni pisarni s seboj prinesite:

  • Obvestilo o napotitvi na vselitev, ki ga prejmete po pošti.
  • Izjavo poroka o prevzemu dolga, obrazec prav tako prejmete po pošti, natisnete pa ga lahko tudi iz spletne strani zavoda.
  • Pisemsko ovojnico (kuverto) z naslovom poroka in prilepljeno znamko.
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list).
 • Kaj je »Izjava poroka« in kako mora biti izpolnjena?

  Gre za obrazec, s katerim se oseba, s katero se tako dogovorite, obveže, da bo poravnala dolg, ki bi utegnil nastati zaradi neplačanih obveznosti z vaše strani. Prazen obrazec boste prejeli po pošti poleg vabila na vselitev v študentski dom. Obrazec se nahaja tudi na spletni strani ŠDL in si ga lahko natisnete sami.

  Porokov podpis mora biti vselej overjen na Upravni enoti ali pri notarju:

  • če je porok zaposlen, mora izjavo potrditi porokov delodajalec;
  • če je porok upokojenec, priložite izjavi fotokopijo Kartice upokojenca;
  • če je porok kmetovalec, priložite potrdilo o katastrskem dohodku;
  • če je porok samostojni podjetnik, priložite fotokopijo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto.
 • Kaj, če se v roku, navedenem v navodilu za vselitev, ne morem oglasiti v Sprejemni pisarni?

  Če se zaradi upravičenih in dokazljivih razlogov, kot sta študijska izmenjava ali hospitalizacija, ne uspete oglasiti na vselitev v navedenem roku, morate o tem nemudoma pisno obvestiti Sprejemno pisarno, ki bo vašo vlogo obravnavala. Kontakt Sprejemne pisarne je v navodilih za vselitev, ki jih prejmete skupaj z napotitvijo na vselitev. Kasnejša vselitev je odvisna od razpoložljivih ležišč.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava