Skip to main content

Pojasnila uprave ŠDL glede aktualnih vprašanj naših stanovalcev

Študentska receptorska služba, kartični sistem, načrtovanje investicij, stistke stanovalcev...

Spoštovane stanovalke in stanovalci ŠDL,

v zadnjem času se na upravo ŠDL obračajo posamezni stanovalci in skupine stanovalcev z vprašanji glede domnevne ukinitve študentske receptorske službe in uvedbe profesionalne varnostne službe, uvajanja kartičnega sistema in videonadzora oz. pristopne kontrole ter tudi z nekaterimi drugimi vprašanji, ki so povezana z bivanjem v ŠDL, zato smo z namenom razjasnitve zadev, pripravili dodatna pojasnila, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Zavedamo se stisk številnih naših stanovalcev, ki se ne morejo vrniti v ŠDL, ker smo zaradi epidemije, neprekinjeno zaprti, za večino izmed vas, že šesti mesec zapored, dva meseca pa smo bili zaprti tudi v prvi polovici lanskega leta.

Pa vendar verjamemo, da bo kmalu napočil čas, ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, da se bo s strani Vlade RS dopustila možnost vračanja tudi vsem preostalim našim stanovalcem in ponovnega vseljevanja študentov, ki še vedno čakajo na prednostni listi.

ŠDL je na to pripravljen, zato se nam zdi pomembno, da vam v zvezi s trenutnim dogajanjem podamo nekaj osnovnih pojasnil.

Študentska receptorska služba stanovalcev in profesionalna varnostna služba
ŠDL ni nikoli nameraval ukiniti dela študentov oz. naših stanovalcev na recepcijah domov. To delo je potrebno in dobrodošlo, naloge receptorjev pa so povezane predvsem z razdelitvijo pošte, ključev skupnih prostorov, deljenjem skupnih rekvizitov in podobno, za kar se stanovalci dogovorijo po domovih. Glede same organizacije in trajanja ter višine stroška tega dela, ki bremenijo stanovalce, je zavod oblikoval delovno skupino s predstavniki Študentskega sveta stanovalcev (v nadaljevanju ŠSS), ki išče in pripravlja rešitve za obdobje po končani epidemiji, ki bi zadovoljile potrebe stanovalcev in bile hkrati finančno vzdržne ter skladne z zakonodajo. To pomeni, da si želimo, da strošek receptorskega dela in varovanja ne bi znašal več kot tretjino povprečne mesečne stanarine, ki znaša približno 70 evrov. Strošek 24-urnega študentskega receptorskega dela je pred zaprtjem, marca 2020, znašal približno 22 evrov na stanovalca, strošek profesionalne varnostne službe pa trenutno znaša 9 evrov na stanovalca.

Poklicne službe zasebnega varovanja so v ŠDL prisotne že dlje časa. Receptorsko službo so pred epidemijo izvajali v Domu podiplomcev in Domu Litostroj (od začetka) ter v nočnem času v domovih na Kardeljevi ploščadi (na željo stanovalcev od leta 2008). Od leta 2018 profesionalni varnostniki izvajajo obhodno službo med domovi, ki je v času epidemije nekoliko okrepljena, saj se v domovih receptorska služba trenutno ne opravlja, ker so študentski domovi zaradi epidemije zaprti, v njih pa lahko bivajo le študentje oz. naši stanovalci, ki izpolnjujejo pogoj izjem, navedenih v Odloku Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: Odlok Vlade RS). Potreba pri zagotavljanju varnosti tudi s profesionalno varnostno službo izhaja iz pristojnosti, saj ima varnostnik po Zakonu o zasebnem varovanju določene pristojnosti, ki jih študent ne more izvrševati, zavod si tudi ne želi izpostavljati študentov nevarnostim. Naloge profesionalnega varnostnika so širše in zajemajo področja varovanja ljudi in premoženja, požarne varnosti ter tudi drugih zadev, kot je reševanje iz dvigal.

Trenutno se varovanje izvaja izključno s strani poklicne službe zasebnega varovanja, ker je to v času epidemije koronavirusa, edina možnost. To pomeni, da uprava ŠDL ne ukinja študentske recepcijske službe, ki jo v naših domovih opravljate naši stanovalci, ampak skupaj s ŠSS iščemo ustrezne rešitve, da se bo delo naših stanovalcev na recepciji domov opravljalo tudi v prihodnje po končani epidemiji koronavirusa.

Uvajanje kartičnega sistema in videonadzora oz. pristopne kontrole
Poizkusna izvedba kartičnega sistema in videonadzora oz. pristopne kontrole, ki je bila v Letnem programu dela 2021 predvidena v treh domovih, se ne bo izvedla brez ustrezne predstavitve in dogovora s ŠSS oz. predstavniki posameznih domov ter končne potrditve na organih zavoda. To je bilo načrtovano že od samega začetka, ker se zavedamo, da namen teh ukrepov ne bo dosežen, če naši stanovalci navedeno zavračajo. Postavitev kartičnega sistema in videonadzora oz. pristopna kontrola je že več let zapored vključena v letni program dela zavoda, pa ni bila realizirana, ker za to tudi ni bilo potrebnih finančnih sredstev. V nekaterih domovih že od izgradnje obstaja videonadzor. Videonadzor, ki že deluje in enako velja za načrtovane, pokriva vhod v stavbo in neposredno okolico vhoda. Videonadzor ne pokriva in se tudi ni načrtoval, da bi pokrival notranjosti domov. Poudarjamo, da uvedba kartičnega sistema ni namenjena preverjanju in nadzoru stanovalcev, temveč gre za kontrolo vstopa in izstopa v oz. iz objekta. S pristopno kontrolo bi prišli do podatkov, koliko stanovalcev je v nekem trenutku prisotnih v posameznem domu, kar olajša intervencije in reševanja ob morebitnem požaru ali potresu, še posebej pa bi nam olajšalo delovanje zavoda in izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe v času razglašene epidemije koronavirusa.

Uporaba tehničnega varovanja je učinkovita v primeru kraj in drugih varnostnih izzivov, pri katerih se stanovalci večkrat obrnejo na nas ali pa po prijavi Policiji, ko se želi izvedeti, kdo je v nekem časovnem obdobju, ko je bilo izvršeno kaznivo dejanje, vstopil ali izstopil iz doma, ali se zadrževal pri vhodu. Prav tako bi se v primeru uvedbe tehničnega varovanja zmanjšala potreba po fizični prisotnosti varnostnikov.

Prav tako pojasnjujemo, da postavki novi sistemi ključev in strokovni nadzor pri morebitnih večjih investicijskih delih, ki sta navedeni v Letnem programu dela 2021, nista v ničemer povezani z morebitno poizkusno postavitvijo kartičnega sistema in videonadzora. Zamenjavo sistema zaklepanja načrtuje zavod na podlagi iztrošenosti in povečanja okvar na sistemu ključev v posameznih domovih in po načrtovani periodiki menjav.

Vključevanje stanovalcev v načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja
Med pričakovanji in željami naših stanovalcev velja izpostaviti tudi zahtevo po večji vključenosti in vplivu na načrtovane investicije in investicijsko vzdrževanje, ki ga ŠDL izvaja v domovih. ŠDL izvaja letni načrt investicij v okviru Letnega programa dela, ki je obravnavan in sprejet na Svetu zavoda ŠDL in pridobi soglasje ustanovitelja. Obseg načrta investicij v največji meri omejujejo finančna sredstva, s katerimi ŠDL razpolaga. ŠDL v zadnjih letih namreč opozarja na pomanjkanje finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Pri pripravi in sprejemu Letnega programa dela sodeluje tudi ŠSS, saj je predsednik ŠSS eden od članov Sveta zavoda. Žal nam je, da letošnji program dela ni bil soglasno sprejet na seji Sveta zavoda, kar se je tokrat zgodilo prvič. Smo se pa dogovorili, da izvedemo vse potrebne ukrepe, da se to ne bi več dogajalo, zato je bilo dogovorjeno s ŠSS, da bodo njegovi predstavniki že med letom vključeni v pripravo ustreznih predlogov, in sicer v okviru delovne skupine, ki bo zato ustanovljena.

S ŠSS smo se dogovorili, da se bodo v okviru navedene delovne skupine obravnavale tudi nekatere investicije, ki so bile izpostavljene s strani ŠSS že v okviru letošnjega letnega načrta. Poleg že navedenega kartičnega sistema in videonadzora oz. pristopne kontrole, se tudi ne bo izvedlo preurejanja učilnic v nastanitvene kapacitete brez soglasja stanovalcev doma Litostroj oz. dogovora s ŠSS, kar je bilo načrtovano že pri pripravi programa dela za letošnje leto. Navedeno bi že izvedli, vendar je trenutno dom Litostroj brez predstavnika in namestnika, kar je predvsem posledica zaprtja in razglašene epidemije ter zato otežene komunikacije. V okviru navedene delovne skupine se bodo obravnavali tudi vsi drugi predlogi, ki so bili izpostavljeni v zadnjem obdobju (npr. prenova kopalnic in toaletnih prostorov, kolesarnice, ekološki otoki za odpadke ipd).

Poleg navedene delovne skupine je ŠDL z namenom boljšega operativnega sodelovanja med ŠSS in upravo ŠDL, že pred časom določil koordinatorja, ki je na voljo za vse predloge in pobude, hkrati pa bo prisoten na sejah ŠSS, na katere bo ŠDL vabljen. Poleg tega je ŠDL vzpostavil tudi redne tedenske uradne ure uprave, kjer bodo lahko posamezni člani ŠSS oz. predstavniki in namestniki posameznih domov podali svoje predloge in pobude, vezane na posamezne domove.

V prihodnje bo ŠDL izvajal še bolj aktivno komunikacijo s predstavniki ŠSS, ne zgolj preko koordinatorja ŠDL, ampak tudi z aktivno vlogo ostalih služb v zavodu, še posebej Sektorja za študentske zadeve vključno s Sprejemno pisarno, Tehničnega sektorja in Finančno računovodskega sektorja, da bomo lažje prepoznali težave stanovalcev, jih ustrezno naslovili oz. obravnavali ter podali ustrezne odgovore in obrazložitve. Pri reševanju in obravnavi obsežnejše problematike, vključno s sistemskimi težavami, ki jih je potrebno reševati v širši strokovni zasedbi, bodo s strani ŠDL in ŠSS imenovane ustrezne projektne oz. delovne skupine, ki so se v preteklosti, pred epidemijo koronavirusa, že izkazale za uspešne (npr. Domski red, Majske igre ipd).

Vstopanje pooblaščenih oseb zavoda v sobe/apartmaje
Študentski domovi so namenjeni subvencioniranemu bivanju v času študija in zaradi sobivanja velikega števila ljudi veljajo pravila, ki so navedena v Domskem redu. Domski red je interni akt zavoda, ki ga sprejema Svet zavoda. Vse zadnje spremembe veljavnega Domskega reda so bile sprejete v soglasju s ŠSS, s tem, da v preteklem letu ni bilo sprememb. Z vsemi pravicami in dolžnostmi je študent seznanjen in se z njimi strinja ob podpisu nastanitvene pogodbe.

Pooblaščene osebe zavoda vstopajo v sobe in apartmaje v skladu z določili Domskega reda. Pooblaščene osebe zavoda morajo pri izvajanju kontrol upoštevati določila Domskega reda, kontrole po domovih pa niso pogoste. Zaposleni so zavezani k doslednemu spoštovanju določil Domskega reda, drugih veljavnih predpisov in navodil za delo. Primeri tovrstnih kršitev s strani zaposlenih nam do sedaj niso bili poznani. V želji zagotavljanja čim boljše storitve za naše stanovalce, je obveščanje o morebitnih kršitvah zaželeno oz. nujno, saj omogoča njihovo odpravo, vzpostavitev boljših praks in v določenih primerih, skladno s predpisi, zahteva tudi ukrepe delodajalca.

Odločno pa zavračamo navedbe, da ŠDL »targetirano preiskuje« študente, naše stanovalce, ki niso »po godu« upravi. ŠDL tudi ni izvajal nobenih ukrepov zoper stanovalce, ki so kritični do dela uprave in tega tudi nikoli ne bo izvajal, saj bi bilo navedeno dejanje popolnoma nesprejemljivo.

Številne stiske naših stanovalcev v času epidemije
V ŠDL se zavedamo stisk številnih naših stanovalcev v času epidemije in izvajanja Odloka Vlade RS, pri čemer bi želeli poudariti, da je zavod Odlok Vlade RS dolžan izvajati, tekom izvajanja pa se je v največji možni meri skušalo upoštevati stiske naših stanovalcev in tako bo tudi v prihodnje. Vse ukrepe, ki so namenjeni zaščiti zdravja in življenja naših stanovalcev in zaposlenih, izvajamo skladno ukrepi Vlade RS in skladno z navodili ter priporočili pristojnih ministrstev in inštitucij.

Zelo podrobno smo opisali razmere v času prvega in drugega zapiranja študentskih domov v našem Odgovoru na izsledke ankete Študentskega sveta stanovalcev o izkušnjah stanovalcev ŠDL z urejanjem bivanja med koronakrizo v letu 2020 in na dopis civilne iniciative »Mi smo ŠDL«, ki smo ga obravnavali na Svetu zavoda v začetku februarja.

V letošnjem letu je uprava ŠDL skupaj s ŠSS poslala na pristojno ministrstvo skupen predlog z obrazložitvami za določitev izjem v Odloku Vlade RS ter druge predloge, kot so možnost individualne presoje pri vračanjih in izdaje potrdil za prehajanje občinskih/regijskih meja. Prav tako je uprava ŠDL skupaj s ŠŠS za primer tretjega vala epidemije in ponovnega zapiranja, ki je trenutno v veljavi, pripravila kontingenčni načrt kot skupen predlog dodatnih izjem, ki je bil usklajen znotraj ŠSS in nato soglasno sprejet na seji Sveta zavoda ter poslan pristojnim inštitucijam.  

Nadaljnja uporaba Doma Akademski kolegij in nove prostorske kapacitete
Glede nadaljnje uporabe doma Akademski kolegij pojasnjujemo, da ŠDL razpolaga s premoženjem, ki mu ga daje v upravljanje ustanovitelj oz. Republika Slovenija, ki je lastnik vseh objektov, razen doma Akademski kolegij. Akademski kolegij je po dolgoletnem denacionalizacijskem postopku pripadel Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). ŠDL si bo prizadeval, da se bo trenutna najemna pogodba, ki velja do konca aktualnega študijskega leta, podaljšala še za dve leti. V zvezi s tem je bil že dosežen načelni dogovor s pristojnim ministrstvom za zagotovitev ustreznih finančnih sredstev, predlog za podaljšanje pa je bil že posredovan na MOL.

ŠDL si bo skupaj s pristojnim ministrstvom še naprej prizadeval za izgradnjo novih prostorskih kapacitet za subvencionirano bivanje študentov na območju Ljubljane. Za najbolj optimalni sta se izkazali predvsem dve lokaciji, in sicer lokacija na Roški cesti, kjer sta predvideni tudi izgradnji nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ter lokacija obstoječega Dijaškega doma na Litostrojski cesti, ki bi skupaj povečale nastanitvene kapacitete zavoda za skoraj 10%. 

V ŠDL se zavedamo, da so med upravo in stanovalci določena odprta vprašanja, ki jih želimo v okviru konstruktivnega dialoga reševati skupaj s Študentskim svetom stanovalcev v dobrobit vseh naših stanovalcev.

V želji, da boste naša pojasnila sprejeli z razumevanjem in še naprej ostanete zdravi, vas lepo pozdravljamo.

Uprava ŠDL
Ljubljana, 12. 4. 2021

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava